1. Ønsker du å leie garasje/carport/bod, eller har du en som ikke benyttes og ønsker å leie ut? 

2. Regler og søknadsskjema for fremleie av leilighet

 

1.Kontakt styret@kollen-brl.no

Følgende info må være med:

 • Utleiers navn
 • Kontaktinformasjon
 • Andels- leilighetsnummer
 • Garasje/Carport/Bod nummer
 • Hvilket område den er plassert (Øvre/Mellom/Nedre)

Styret opplyser om at følgende gjelder:

 • Styret viderformidler kun tilsendt info og har ikke sjekket eller tatt stilling til hvorvidt utleier har eierskap til denne garasjen, carporten eller boden.
 • Styret tar heller ikke noe stilling til pris og hvordan leieforholdet organiseres. Dette er et privat forhold mellom utleier og leier.
 • Fremleie, vedlikholdsansvar etc følger vedtektene forøvrig. Dette medfører at utleieforholdet skal godkjennes av styret.

Tileggsregel utenom vedtektene:

 • Den som leier en garasje, carport eller bod skal være andelseier og boende i borettslaget. Utleie er ikke tillatt til firmaer/bedrifter.
 • Leieforholdet opphører umiddelbart om andelen som Garasje/Carport/Bod tilhører blir solgt eller fremleiet.
 • Utleier er ansvarlig for at vedtektene og ordensreglene blir etterfulgt. Om så ikke er tilfelle vil styret kunne kreve at leieforholdet avlsuttes og at utleier retter eventuelle mangels forhold.
 

 

2. Fremleie av leilighet:

 

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Det skal da søkes styret om fremleie. Fremleie periode kan da godkjennes for maksimum 3 – tre år, fra dato til dato. Før utløp av denne periode kan det imidlertid søkes om ny periode inntil 3 – tre år, også for samme beboer i samme leilighet. Andelseier plikter å påse at fremleier er kjent med og følger borettslagets ordens reglement.

Se Vedtekter: § 4-2 Bruksoverlating

(Søknadsskjema)

----------------------------------------------------------------------------------

 

1. Want to rent garage / carport / shed, or you can not use and would like to rent out?

Contact styret@kollen-brl.no

With the following info:

 • Your name
 • Contact
 • Unit-apartment number
 • Garage / Car / Bod number
 • What area it is located (Upper / Middle / Lower)

Board stating that following apply:

 • Board relays only receive information and have not checked or taken a position on whether the landlord has ownership of this garage, carport or shed.
 • The board takes no position to price and how tenancy organized. This is a private relationship between the landlord and tenant.
 • Subletting, vedlikholdsansvar etc follow the statutes at large. This means that the rental contract should be approved by the Board. 

Additional rules that contributes Vedtektene / Ordensreglene:

 • Whoever rents a garage, carport or shed should be a owner “Andelseier” and residents of Kollen Borettslag. Renting out garage / carport / storage room is not allowed to companies / businesses.
 • Tenancy terminated immediately if the flat who Garage / Car / Bod belongs to is sold or subleased to others.
 • The owner is responsible for ensuring that the statutes and school rules are followed. If that is not the case, the board could require tenancy avlsuttes and that the owner corrects any defects.

 

(application)