Styret og USBL's oppgaver

Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på generalforsamling.

Noen av styrets viktigste oppgaver:

 • Styret avholder styremøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter.
 • Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av felleskostnader.
 • Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
 • Styret tar beslutninger om bruk av midler til drift og vedlikehold.
 • Styret godkjenner nye eiere og behandler søknader om bruksoverlating, bygningmessige endringer etc. Det kan inngås særskilt avtale om at USBL utfører disse oppgavene.
 • Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av advarsler eller salgspålegg.
 • Styret behandler skader på bygning og melder fra til USBL om eventuelle forsikringssaker.
 • Styret er arbeidsgiver for vaktmestere.

USBL's oppgaver

USBL er borettslagets foretningsfører og bistår styret i deres virke.

Noen av USBL's oppgaver:

 • Sørger for en betryggende forvaltning av borettslagets midler.
 • Krever inn felleskostnader. Foretar kotnroll med innbetalinger og purringer, samt inndrivelse av eventuelle restanser. Dette gjøres via BBL Finans.
 • Innberetter nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter.
 • Utarbeider utkast til årsbudsjett.
 • Bistår borettslagets styre med råd og tilrettelegging av generalforsamling.
 • Birstår styret i borettslaget i oppfølging av vedtak fra styremøter og generalforsamling.
 • Fremforhandler gunstige rabattavtaler for borettslaget og beboere.
 • Registrerer eierskifter og påser at eventuelle regler for forkjøpsrett blir overholdt.
 • Utfører den løpende regnskapsførsel.
 • Utarbeider forslag til årsregnskap.
 • Registrerer og utbetaler styrehonorar.

Informasjon til beboerne

Informajson til beboerne gis vanligvis av styret og henvendelser skal derfor i utgangspunktet rettes til styret.

Ved spørsmål om betaling av felleskonstnader kan BBL Finans kontaktes på telefon 06987 eller e-post post@bblfinans.as 

 

Kilde: "Innkalling til ordinært generalforsamling 2017"